TOGA purse

Photographer: Sheung Yiu (@sheungyiuphoto)