STEPHANE CHRISTIAN pink sunglasses

Photographer: Sheung Yiu (@sheungyiuphoto)