BOTH white sneakers

Photographer: Sheung Yiu (@sheungyiuphoto)