MSGM black cap

Photographer: Sheung Yiu (@sheungyiuphoto)